2015: het jaar van de innovatiekracht

JP WIE IS BJSamenvatting jaarplan 2015

Wie is Bijzonder Jeugdwerk?
Bijzonder Jeugdwerk is al 70 jaar jeugdhulp-specialist in Zuid-Nederland. Onze expertise ligt in de begeleiding van jongeren met complexe opvoed- en opgroeiproblemen. Meestal is de veiligheid van henzelf en/of de omgeving in gevaar. Wij ondersteunen jongeren om weer een duurzaam perspectief te krijgen in hun leven. Thuis, in de wijk of waar nodig in een aangepaste (specialistische) omgeving. We bieden jongeren ontwikkelkansen op alle leefgebieden: leren, werk, wonen, gezondheid, sociaal netwerk en vrije tijd. Dat doen we samen met ouders, opvoeders en mensen in hun omgeving.

Missie en visie
In de aanloop naar 2015 zijn onze missie en visie verder aangescherpt. We gaan ons werk organiseren vanuit 4 leidende principes:
1. zinnige en zuinige zorg (hulp moet bijdragen aan de doelen en mag niet onnodig duur zijn)
2. prikkelend perspectief (m.b.t. leren, werk, wonen, gezondheid, sociaal netwerk en vrije tijd)
3. veiligheid voorop (bescherming van de jongeren zelf, maar ook van hun omgeving)
4. samen sterker (de best mogelijk hulp bieden door kennisdeling en samenwerking)

Kernwaarden
Alle medewerkers van BJ werken volgens de uitgangspunten van de presentiebenadering (prof. dr. Baart). De presentiebenadering zien we als het hart van de zorg. Daaruit vloeien 4 kernwaarden voort, die aangeven hoe we omgaan met cliënten, collega’s, partners en opdrachtgevers:
1. aansluiten (aansluiten bij wat nodig is, naast de ander gaan staan en niet erboven).
2. vakmanschap (hulp verlenen op het juiste moment, de juiste plaats en met de juiste intensiteit).
3. volharden (we schrijven niemand af: ook als het moeilijk wordt, houden we vol).
4. echt (onze intentie is zuiver: we willen jongeren en de samenleving verder brengen).

Ambitie en strategie
De transformatie van de jeugdzorg zien we als een kans op betere, efficiëntere en effectievere zorg. Onze belangrijkste ambitie voor 2015 is om – samen met partners – meer waarde te creëren voor jongeren en gezinnen. We hebben daarom gekozen voor enkele grote innovaties die het perspectief van jongeren vergroten (daarover meer in een later stadium dit jaar). Samenwerking met partners in de regio, maar ook binnen de CONRISQ Groep, helpt ons om die innovaties voortvarend op te pakken.

JP VERBREDINGVerbreding werkgebied
Het werkgebied van BJ wordt in 2015 verbreed naar Zuid-Nederland (Brabant én Limburg). Van oudsher is Zuidoost-Brabant onze thuisregio. We leveren daar een breed scala aan jeugdzorg, van licht tot zwaar, maar altijd vanuit onze rol als specialist. Per 1 januari 2015 zijn we ook toegelaten om hulp te verlenen in Noord-Limburg. Die hulp kan variëren van diagnostiek en ambulante hulp tot intensieve 24-uurs zorg. Voor de overige Brabantse regio’s (Noordoost-Brabant, Midden-Brabant, West-Brabant) en Midden-Limburg is BJ in 2015 een betrouwbare partner voor bijvoorbeeld diagnostiek, zorgbedrijven, meeleefgezinnen en intensieve 24-uurszorg, waaronder JeugdzorgPlus.

Meerjarendoelen
De drie doelstellingen uit ons meerjarenbeleidsplan 2014-2015 zijn nog steeds actueel. Zo gaan we in 2015 verder met het naar voren bewegen van de ambulante zorg. We worden als specialist geconsulteerd door de wijkteams, nemen deel aan de expertteams en in sommige gemeenten maken we deel uit van de jeugd- en gezinsteams. Op deze manier leveren we een bijdrage aan de afschaling van de zorg. Een tweede doelstelling is het flexibiliseren van de 24-uurszorg. Dat willen we bereiken door steeds meer jongeren een kortdurend en flexibel (deeltijd)verblijf aan te bieden, al dan niet in meeleefgezinnen of zorgbedrijven. Als 3e doelstelling blijven we werken aan een regionaal aanbod samen met ketenpartners. De effecten en kosten van deze aanpak zullen we in 2015 blijven monitoren.

JP CLIENTPARTCliëntparticipatie
De cliëntparticipatie krijgt in 2015 een nieuwe impuls. Niemand kan ons beter vertellen ‘wat werkt in de zorg’ dan cliënten zelf. We gaan de genoemde innovaties daarom samen met cliënten oppakken (cocreatie). Ook krijgen jongeren en ouders de hoofdrol bij het evalueren van de zorg. Ons doel is dat we eind 2015 minimaal twee nieuwe vormen van cliëntparticipatie hebben ingevoerd.

Interne organisatie
Om optimaal te kunnen aansluiten bij wat de buitenwereld van ons vraagt, gaan we in 2015 een organisatieverandering in gang zetten. We gaan werken met zelforganiserende teams, die snel kunnen reageren op vragen uit de omgeving. Van onze medewerkers verwachten we vakmanschap, flexibiliteit en ondernemerschap. BJ zal op alle aspecten gaan investeren. Bij deze veranderingen wordt nauw samengewerkt met de Ondernemingsraad. Kwaliteitszorg blijft dit jaar onverminderd belangrijk. Voor 2015 streven we wederom naar een positieve beoordeling op de HKZ-audit. De cliënt- en medewerkerstevredenheid is al jaren hoog; die willen we in 2015 minstens zo hoog houden.

Middelen
Het is duidelijk dat de transitie jeugdzorg vergaande gevolgen zal hebben voor de financiële positie van jeugdzorg-instellingen. BJ gaat voorlopig uit van een krimp van 20% van het budget in 2015 en 2016. Onze organisatie wordt zodanig aangepast, dat de bezuiniging zo min mogelijk drukt op de kwaliteit van de hulpverlening. Zo gaan we bijvoorbeeld werken met een flexibele schil.
Voorop staat dat het primaire proces wordt betaald uit reguliere bronnen. Voor de ‘plus’ in onze dienstverlening, zoals extra activiteiten voor jongeren in het kader van ervarend leren, willen we in 2015 derde geldstromen aanboren, zoals fondsen, donateurs en sponsors.

Meer weten?
Mail naar Anne-Marijn de Wit (programma-manager BJ)