CONRISQ Groep verscherpt kwaliteitskader JeugdzorgPlus

Update juli 2020: Sinds 8 juli 2020 heet de CONRISQ Groep: VIGO

Maart 2019 is het landelijk kwaliteitskader JeugdzorgPlus 2.0 vastgesteld. Aan dit kwaliteitskader committeert CONRISQ zich, maar gaat een stap verder. JeugdzorgPlus (JZ+) is de meest zware vorm van jeugdzorg in geslotenheid. CONRISQ heeft de overtuiging dat als iemand van overheidswege de mogelijkheid krijgt tot het toepassen van vrijheidsbenemende maatregelen (zoals binnen JZ+), dit recht enkel kan worden toegepast binnen strikte kwaliteitseisen en voorwaarden. Voor 1500 kinderen in de JeugdzorgPlus in Nederland is nu geen enkele rechtsbescherming, terwijl dit voor jongeren opgenomen binnen de psychiatrie of strafrechtsketen wel het geval is. Door een stringenter CONRISQ kwaliteitskader vast te stellen, willen we jongeren binnen CONRISQ deze bescherming bieden. We tonen dat we zorg hebben voor hoe vrijheidsbenemende maatregelen worden toegepast in het kader van de onontkoombaarheid van zorg en op grond van risico.

Als een jongere ernstige gedragsproblemen laat zien, kan opname in een instelling voor JZ+ nodig zijn. JZ+ is de meest vergaande en intensieve interventie in de jeugdzorg. Het betekent behandeling met gedwongen opname. De geslotenheid voorkomt dat de jongere zich kan onttrekken aan de zorg of dat anderen die zorg onmogelijk maken. Een gesloten plaatsing is alleen mogelijk met een machtiging van de kinderrechter. Binnen CONRISQ zijn 2 gecertificeerde JeugdzorgPlus-instellingen actief, namelijk de OG Heldringstichting (Zetten) en Bijzonder Jeugdwerk (Deurne).

CONRISQ heeft een intensieve samenwerking met de (jeugd)GGZ (Vincent van Gogh & Karakter). Dat is ook zichtbaar binnen onze Zeer Intensieve Kortdurende Observatie- en Stabilisatieafdeling (ZIKOS), waar jongeren worden behandeld die kampen met ernstig zelfdestructief en suïcidaal gedrag. Zij worden intensief beveiligd, maar kunnen binnen de aangepaste omgeving meedoen aan (onderwijs)activiteiten en contact hebben met leeftijdsgenoten. Er zijn binnen en tussen onze instellingen veel mogelijkheden in beveiliging en zorg om de best passende zorg te kunnen bieden.