Rapport van commissie Samson over seksueel misbruik binnen de jeugdzorg (update)

Uit het onderzoek zijn twee soorten misbruik naar voren gekomen. Ten eerste zijn er de leeftijdsgenoten die kinderen in de pleeg – of jeugdzorg gebruiken. Daarnaast zijn er volwassen daders, helaas vaak professionele hulverleners. De commissie Samson heeft aanbevelingen gedaan voor de jeugdzorg hoe wij dit in de toekomst beter kunnen voorkomen en als het dan helaas toch nog zou gebeuren, beter kunnen signaleren en aanpakken.

Bijzonder Jeugdwerk heeft al veel geregeld hiervoor en wij zullen ons deze aanbevelingen ter harte nemen en de komende periode kijken wat wij nog in onze aanpak kunnen verbeteren. Grensoverschrijdend gedrag wordt door Bijzonder Jeugdwerk nooit getolereerd. Van al onze medewerkers verwachten wij dat ieder vermoeden of signaal wordt gemeld en dat wordt zeer serieus en zorgvuldig uitgezocht. Voor cliënten hebben wij een onafhankelijke vertrouwenspersoon voor als het te moeilijk is om er met de mentor / hulpverlener over te praten.

Vragen over wat Bijzonder Jeugdwerk op dit gebied geregeld heeft of hoe wij hiermee omgaan, kunnen altijd gesteld worden bij de medewerkers.

Financiële tegemoetkoming per 1 september 2013
Per 1 september 2013 is het voor slachtoffers van seksueel misbruik in een pleeggezin of jeugdzorginstelling mogelijk om een financiële tegemoetkoming aan te vragen. Twee financiële regelingen zijn opgesteld door de overheid en jeugdzorginstellingen en zijn bestemd voor slachtoffers van seksueel misbruik in de periode tussen 1 januari 1945 en 31 december 2012.

Een financiële tegemoetkoming kan het leed dat is aangedaan niet ongedaan maken of wegnemen. Het kan echter wel helpen om de geleden schade op immaterieel en materieel gebied enigszins te herstellen.

De volgende financiële regelingen gaan vanaf 1 september 2013 in:

‘Tijdelijke regeling uitkeringen seksueel misbruik minderjarigen in instellingen en pleeggezinnen (de Tijdelijke regeling)’;


‘Statuut voor de buitengerechtelijke afhandeling van civiele vorderingen tot schadevergoeding in verband met seksueel misbruik van minderjarigen in instellingen en pleeggezinnen (het Statuut)’.

Het is mogelijk om tot en met 31 december 2015 een aanvraag indienen. De uitvoering van de financiële regelingen ligt bij het Schadefonds Geweldsmisdrijven. Slachtofferhulp Nederland biedt hulp aan bij het indienen van een aanvraag voor één van deze financiële regelingen.

Voor meer informatie:

Folder financiele tegemoetkoming van het Schadefonds

Informatiepakket Folder Slachtofferhulp Nederland

Ministerie V en J Informatieblad Financiele regelingen