Rubicon fuseert met de CONRISQ Groep

Update juli 2020: Sinds 8 juli 2020 heet de CONRISQ Groep: VIGO

Rubicon jeugdzorg en de CONRISQ Groep fuseren per 1 januari 2019. Het doel van de toetreding van Rubicon tot de CONRISQ Groep is het maken van een verbinding op inhoud, innovatie en bedrijfsvoering, onder meer door intensivering van de samenwerking van de al onder CONRISQ vallende organisatie Bijzonder Jeugdwerk.

CONRISQ Groep
De CONRISQ Groep bestaat uit de dochterstichtingen Rooyse Wissel, de O.G. Heldringstichtingen, Bijzonder Jeugdwerk, Pactum en Pact18. Daarnaast zal Vincent van Gogh in 2019 toetreden tot CONRISQ. CONRISQ behandelt en begeleidt mensen met (ernstige) gedrags- en psychische problemen. De aanwezige kennis over specialistische (forensische) zorg wordt ingezet voor resultaatgerichte (jeugd-)hulp en zorgvragen op het snijvlak van (jeugd-)zorg en veiligheid. Het werkgebied van de CONRISQ Groep ligt hoofdzakelijk in Overijssel, Gelderland, Noord-Brabant en Limburg.

Bijzonder Jeugdwerk
Binnen de CONRISQ Groep zal Rubicon intensief gaan samenwerken met Bijzonder Jeugdwerk (BJ). BJ is een complete jeugdzorgaanbieder, met uitzondering van pleegzorg. BJ levert verblijfszorg in open residentiële groepen, WMO zorg, Jeugdzorgplus, verblijf in gezinsgerichte vorm bij zorggezinnen en zorgbedrijven, ambulante trajecten, MDFT en diagnostiek.
Het primaire werkgebied is Zuidoost-Brabant, Noordoost-Brabant en Noord- en Midden-Limburg. Daarnaast is BJ werkzaam voor het Landsdeel Zuid (Zeeland, Brabant en Limburg) in het kader van de Jeugdzorgplus.

Doelen van de samenwerking
Al enige jaren is sprake van een intensieve samenwerking tussen BJ en Rubicon. Deze samenwerking wordt met de voorgenomen toetreding van Rubicon tot CONRISQ geformaliseerd. Met de samenwerking wordt naar verwachting een versterking van systeemgerichte ketenzorg vanuit het kind- c.q. gezinsperspectief bereikt. Het aanbod zal reiken van preventie tot en met (tijdelijk) verblijf, waardoor integratie én specialisatie van zorg tot stand komen. Verder zullen de samenwerkende instellingen gezamenlijk gaan investeren in innovatie en opleidingen, zodat een bundeling van kennis realiteit wordt. Daarnaast komt een substantiële verbetering van de effectiviteit en efficiency op het vlak van bedrijfsvoering binnen handbereik, hetgeen tot een geoliede ondersteuning zal leiden.
Tot slot zal de samenwerking een positief effect hebben op de continuïteit en de toekomstbestendig van de samenwerkende partijen en een vergroot weerstandsvermogen.

Toekomstige groepsstructuur CONRISQ
De dochterstichtingen van de CONRISQ Groep zijn onder één faciliterende moederstichting geplaatst met een gezamenlijke raad van toezicht en raad van bestuur. De dochterstichtingen zijn zelfstandige eenheden met elk een eigen directie. Rubicon en BJ zullen gezamenlijk Jeugd Zuid vormen met één directie.

Proces
Naast zorginhoudelijke redenen heeft deze bestuurlijke fusie voor Rubicon zeker ook een financiële reden. Rubicon heeft in de afgelopen jaren moeite gehad zichzelf – als relatief kleine speler – om te vormen naar een marktgerichte organisatie met een dito administratieve organisatie. De CONRISQ Groep heeft deze transitie al doorgemaakt en is een gezonde financiële partij. De CONRISQ Groep kan in dit opzicht een belangrijke rol voor Rubicon vervullen.

Mooi perspectief
Rubicon is blij met deze fusie. Het biedt een mooi perspectief op het verbeteren van de zorg en samenwerking over de ‘schotten’ heen. Daarnaast waarborgt het de continuïteit van zorg en ontstaat een krachtige organisatie die de toekomst aan kan.