Ontwikkelprogramma’s

Hulpvraag centraal

We vinden het belangrijk dat cliënten hulp krijgen die goed aansluit bij hun hulpvraag. Wat willen de jongere en/of het gezin bereiken? Dat is de basis voor succes. Tijdens de intake formuleren we de hulpvraag samen met de cliënt en de verwijzer. Samen beslissen we welke hulp het meest passend is.

Ontwikkelprogramma op maat

Vervolgens krijgen cliënten een ontwikkelprogramma aangeboden dat zo optimaal mogelijk aansluit bij hun hulpvraag:

1          Geef mij zicht op mijn beperkingen en mogelijkheden (diagnostiek)
2          Leer mij omgaan met mijn beperkingen en gebruik maken van mijn mogelijkheden
3          Laat me mijn eigen weg ontdekken
4          Leer ons weer een gezin te zijn
5          Leer mij op eigen benen te staan
6          Leer mij met grenzen omgaan en mezelf de moeite waard vinden
7          Geef mij een plek waar ik kan opgroeien

Modules

Een ontwikkelprogramma kan bestaan uit diagnostiek, (hulp bij) opvoeding, behandeling en/of talentontwikkeling. Het basisprogramma bestaat meestal uit 1 of 2 vaste modules (hulpvormen). Deze kunnen we aanvullen met optionele modules. Per cliënt bekijken we wat minimaal nodig is om de gewenste doelen te bereiken.

Licht – middel – zwaar

Binnen ieder ontwikkelprogramma maken we onderscheid tussen een lichte, middel en zware variant. De zwaarte van het programma is afhankelijk van de problematiek en de aanwezige risico’s (hoeveel toezicht en bescherming is nodig). We zorgen voor een goede samenhang tussen de modules en kunnen snel schakelen naar intensievere zorg of juist naar lichtere hulp, als dat wenselijk is. Als de oorzaken van het gedrag nog onvoldoende helder zijn, wordt eerst specialistische diagnostiek aangeboden.

Ontwikkelomgeving

De hulp vindt zo veel mogelijk plaats in de thuisomgeving (ambulant) en waar nodig in een aangepaste ontwikkelomgeving (verblijf). Een bed zetten we alleen in als de eigen omgeving te onveilig is of wanneer de jongere een ernstig risico vormt voor zichzelf of anderen. Waar mogelijk kortdurend en in deeltijd, zodat ouders maximaal verantwoordelijk blijven voor de opvoeding en verzorging en jongeren zich optimaal verbonden blijven voelen met hun netwerk.

De relatie centraal

Investeren in de relatie en vertrouwensband met een cliënt en zijn netwerk is cruciaal voor het slagen van een ontwikkelprogramma. Presentie vormt daarom de basis voor ons pedagogisch handelen. Het betekent aansluiten bij wat zich voordoet en begrijpen wat de ander werkelijk bezighoudt. Handelen vanuit een relationele basishouding zal leiden tot een positief opvoedklimaat, waardoor de cliënt en zijn netwerk eerder gemotiveerd raken om zich in te zetten voor zijn/haar toekomst.

Toekomstplan

Elke cliënt krijgt een eigen toekomstplan, dat samen met ons wordt opgesteld. In het toekomstplan staat beschreven op welke wijze de cliënt gaat toewerken naar het gewenste toekomstperspectief op alle levensgebieden: wonen, onderwijs, werk, vrije tijd, sociaal netwerk en gezondheid. Om de regie van de cliënt tijdens het gehele traject te versterken werken we blended (online en offline hulp en begeleiding wisselen elkaar af). Elke cliënt krijgt een eigen regiebehandelaar. Deze is gedurende het hele programma verantwoordelijk voor de geboden hulp en zorgt voor samenhang tussen de geboden hulpvormen (modules).

Zoek hulpvormen

Voor meer informatie

Bel nu
0493 - 327506