Traject op maat

100% toekomstgericht

Iedere jongere ontvangt bij BJ een traject op maat. Dat traject is afgestemd op zijn/haar mogelijkheden en beperkingen. Het traject is 100% gericht op de toekomst. We bieden perspectief in wonen, onderwijs, werken, vrije tijd, sociale netwerk en gezondheid.

Aansluiten en motiveren

Jongeren en gezinnen die bij ons worden aangemeld, hebben vaak weinig vertrouwen in hulpverleners en in een positieve toekomst. Vertrouwen is echter nodig om goede resultaten te bereiken. Vanaf het allereerste begin hebben we daar aandacht voor. Vanuit de presentiebenadering sluiten onze medewerkers aan bij de behoeften en wensen van het gezin. We kijken waar de talenten van jongeren liggen en laten hen positieve ervaringen opdoen waardoor hun zelfvertrouwen groeit (ervarend leren). Ook zorgen we voor inspirerende rolmodellen uit de jeugdcultuur, die jongeren aanspreken en motiveren.

Opvoeding, talentontwikkeling en behandeling

Bij de start van de hulp doen we gericht onderzoek (diagnostiek) naar kansen, talenten en beperkingen. Dat alles samen leidt tot een traject op maat. Een traject is altijd flexibel. Het is samengesteld uit een aantal modules op het gebied van opvoeding, talentontwikkeling en behandeling. Welke modules nodig zijn, is afhankelijk van de vraag van de jongere/gezin en het gewenste toekomstperspectief. We zijn vooraf duidelijk over wat we gaan doen en wat de (verwachte) duur van het traject zal zijn.

Ambulant en/of verblijf

Een traject is bij voorkeur ambulant (thuis) en waar nodig residentieel (verblijf). Een verblijf zetten we alleen in als de eigen omgeving te onveilig is of wanneer de jongere een risico vormt voor zichzelf of anderen. Dat doen we kortdurend en zoveel mogelijk in deeltijd. We vinden het belangrijk dat de verbondenheid met thuis blijft. Ouders blijven maximaal verantwoordelijk voor de opvoeding en verzorging van hun kind.

Toekomstplan

Elke jongere krijgt bij BJ een eigen toekomstplan. Dit plan sluit aan op het gezinsplan en wordt altijd samen met de jongere en de ouders opgesteld. We stimuleren hen om zelf de regie te nemen. In het toekomstplan staat beschreven hoe we toewerken naar het gewenste toekomstperspectief op alle levensgebieden: wonen, onderwijs, werk, vrije tijd, sociaal netwerk en gezondheid.

Overzicht trajecten

Tips of hulp nodig?

Maak nu een afspraak Meer over vergoedingen

Voor meer informatie

Bel nu
0493 - 327506

Aanmelden